Algemene Voorwaarden

Wessels Advocatuur B.V.

 1. Wessels Advocatuur B.V. is een besloten vennootschap die zich het beoefenen van de advocatuur ten doel stelt.
 2. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder opdrachtnemer steeds Wessels Advocatuur B.V. bedoeld aan wie de opdracht is verleend en/of die de desbetreffende werkzaamheden verricht of heeft verricht. Met cliënt wordt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld die de opdracht heeft verstrekt en/of voor wie de werkzaamheden zijn of worden uitgevoerd.

Opdracht en Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (vervolg)opdrachten die zijn verstrekt aan en alle werkzaamheden die worden verricht door of namens opdrachtnemer en alle daarmee samenhangende rechtsbetrekkingen, alsmede aan de fase voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van de (rechts)personen die voor opdrachtnemer werkzaam zijn.
 2. Opdrachten worden gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd gevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook indien het de bedoeling van cliënt is dat de opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. De werkingen van artikelen 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Cliënt vrijwaart de opdrachtnemer tegen (verdere) aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor cliënt verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

   Honorarium, verschotten en voorschot

 1. De declaratie bestaat uit honorarium, verschotten en BTW.
 2. Tenzij anders is overeengekomen is cliënt een honorarium aan opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van het aantal gewerkte uren maal het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief. Dit uurtarief wordt bij de opdrachtbevestiging aan cliënt medegedeeld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze tarieven jaarlijks aan te passen.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is opdrachtgever bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht het uurtarief te wijzigen.
 4. In geval van bijzondere spoed kan opdrachtnemer de tarieven voor die spoedwerkzaamheden met een factor anderhalf vermenigvuldigen.
 5. Verschotten zijn vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, uittrekselkosten, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, etc.
 6. Opdrachtnemer kan van cliënt betaling van een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen. Dit voorschot wordt bij de slotdeclaratie verrekend.

 

Declaraties en opschorting werkzaamheden

 1. Opdrachtnemer declareert in de regel maandelijks.
 2. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Cliënt is niet gerechtigd de verplichting tot betaling van facturen op te schorten en/of een beroep op verrekening te doen.
 3. Klachten over een declaratie dienen op straffe van verval te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 4. Indien cliënt een declaratie niet tijdig voldoet, kan opdrachtnemer, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, zijn werkzaamheden opschorten en de opdracht beëindigen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

 

Rente en incassokosten

 1. Behoudens gerechtvaardigde klacht, dient iedere declaratie te worden voldaan binnen veertien dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan cliënt zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en de wettelijke rente is verschuldigd.
 2. In geval van incassomaatregelen zijn tevens alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buiten­gerechtelijke incassokosten verschuldigd à 15% over het verschuldigde met een minimum van € 250,00.

 

Derdengelden

 1. Gelden die opdrachtnemer ten behoeve van cliënt ontvangt, worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden Wessels & Van Pelt Advocaten.

Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking, die door de Nederlandse Orde van Advocaten is voorgeschreven.
 2. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat, met inbegrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt, in het desbetreffende geval onder de geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien om welke reden geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat in de betreffende zaak in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in rekening is gebracht, zulks evenwel met een maximum van € 50.000,00.  
 3. Eventuele inschakeling van derden geschiedt steeds voor rekening van cliënt. Opdrachtnemer is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens cliënt te aanvaarden. Voor eventuele schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van enig handelen en/of nalaten van deze derden is opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. Alle aansprakelijkheden jegens opdrachtnemer vervallen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, indien deze niet binnen zes maanden na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aansprakelijkheden bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

 

Archivering

 1. Nadat de zaak is beëindigd, zullen op verzoek van cliënt alle in het dossier aanwezige van cliënt afkomstige originele stukken aan cliënt worden teruggegeven, waarna het overblijvende dossier gedurende acht jaar zal worden bewaard. Daarna zal het worden vernietigd.

 

Diversen

 1. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van geschillen met betrekking tot een verstrekte opdracht is de rechtbank te Rotterdam bevoegd.
 2. De interne klachtenregeling, welke vermeld staat op de website, is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht die met de cliënt wordt aangegaan.
 3. Opdrachtnemer heeft zich aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Indien cliënt dat wenst en voor zover de interne klachtenregeling heeft gefaald, kan van deze regeling gebruik worden gemaakt. Op verzoek zal het klachtenreglement van opdrachtnemer kosteloos aan cliënt worden toegezonden.
 4. Deze voorwaarden zijn in de Nederlandse taal beschikbaar.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Een wijziging en/of aanvulling bindt cliënt, maar niet eerder dan het moment dat cliënt schriftelijk op de hoogte is gesteld.
 6. Deze Algemene Voorwaarden zullen op uw verzoek worden ter hand gesteld.